Reglement

(Fiets)reglement van RTC De Molenrijders.

De rijwieltoerclub stelt zich tot doel het organiseren van toertochten        voor fietsliefhebbers (-sters) ZONDER WEDSTRIJDELEMENT.

Om deel te nemen aan de toertochten moet men lid zijn van de vereniging. De contributie dient uit eigen beweging en vóór 1 februari van het contributiejaar te worden voldaan aan diegene, die met het innen van de contributie is belast. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan kan de vereniging er niet voor instaan, dat het recht op verzekering via de NTFU tijdig kan worden geregeld.

De contributie bedraagt € 65,- per jaar per lid.
Jeugdleden (<16j) betalen € 40,-, bestuursleden betalen ook € 40,-contributie. Een ondersteunend lid betaalt € 35,- per jaar.

Indien men gedurende het seizoen lid wordt, gelden onderstaande contributies;

 1. Aanmelding vòòr 1 juli                                € 65,-
 2. Aanmelding tussen 1 juli en 1 oktober     € 45,-
 3. Aanmelding nà 1 oktober                           € 20,-

Ieder nieuw lid is verplicht het basis kledingpakket af te nemen.

Voor alle leden is een spaarsysteem ontwikkeld. Middels dit spaarsysteem kunnen leden sparen voor clubkleding. Men kan op de volgende manieren sparen:

 1. Deelnemen aan een commissie, niet zijnde het bestuur. Deze leden krijgen €10,- per jaar bijgeschreven bij hun “kledingpotje”.
 2. Inzet door geld te verdienen voor de vereniging. Deze leden krijgen o.b.v. een formule een bedrag bijgeschreven bij hun “kledingpotje”.

Toelichting formule;

Minimaal 25% van de netto opbrengst van een evenement wordt toegevoegd aan het  kledingfonds.

Het bestuur bepaalt het exacte bedrag wat aan het kledingfonds wordt toegevoegd.

De inhoud van dit kledingfonds wordt gedeeld door het aantal leden dat heeft meegeholpen.

Per lid wordt deze “bijdrage” aan het eigen kledingpotje toegevoegd.

Aan het einde van het jaar wordt aan ieder lid afzonderlijk bekend gemaakt hoeveel zijn/haar “kledingpotje” op dat moment bedraagt.

De waarde van het kledingpotje zal nooit in geld worden uitgekeerd en mag alleen gebruikt worden voor de aanschaf van clubkleding.

Er mogen alléén aanpassingen, b.v. drukwerk, aan de clubkleding worden uitgevoerd na goedkeur van het bestuur.

De leiding tijdens de ritten berust bij het bestuur of door het bestuur aangewezen koerskapiteins.

Ieder neemt deel op eigen risico. Het is niet geoorloofd zonder voorafgaande training aan de ritten en lange tochten deel te nemen. Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen, welke uit het deelnemen aan de toertochten zou kunnen voortvloeien. Ieder lid zorgt voor een WA-verzekering.

Ieder lid dient zich tijdens de ritten correct te gedragen ten opzichte van andere weggebruikers. Dit houdt in, dat men zich door woorden en/of gebaren dient te onthouden van onfatsoenlijk gedrag tegen andere weggebruikers.

Om deel te nemen aan de ritten in clubverband is men verplicht zichtbaar clubkleding te dragen. Bij verslechtering van de weersomstandigheden tijdens de rit, is regenkleding toegestaan.

Het dragen van een fietshelm is tijdens door de vereniging georganiseerde toertochten verplicht.

Er wordt gereden met een aan de omstandigheden aangepaste snelheid.

 • Trimmers-A.
  De gemiddelde snelheid ligt rond 32 á 33 km. per uur. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 80-90 km.
  (Bij verlengde ritten 120-135 km.)
 • Trimmers-B
  De gemiddelde snelheid ligt rond 30 á 31 km. per uur. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 80-90 km.
  (Bij verlengde ritten 120-135 km.)
 • Recreanten-A.
  De gemiddelde snelheid ligt rond 28 á 29 km. per uur. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 55-65 km.
 • Recreanten-B.
  De gemiddelde snelheid ligt rond 24 á 25 km. per uur. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 40-45 km.
  (Bij verlengde ritten 50-60 km.)

Bij alle ritten, georganiseerd door de vereniging, vertrekt minimaal 1 koerskapitein op kop.

De koerskapitein is verantwoordelijk voor de snelheid waarmee de groep rijdt, en dat deze wordt aangepast aan de omstandigheden. Dit geldt zowel voor de minimale als de maximale snelheid. Bij een derde waarschuwing is de koerskapitein bevoegd om de voorrijders direct verplicht te laten wisselen.

Alle ritten, georganiseerd door de vereniging, worden door voorrijders voorafgegaan. Deze voorrijders mogen niet voorbij gereden worden.

Alle leden zijn verplicht zich aan de verkeersregels te houden. Dus maximaal twee aan twee rijden, en alleen als men hierdoor het overige verkeer niet in gevaar brengt of belemmert.

Altijd in gesloten formatie rijden en de aanwijzingen van het bestuur of koerskapitein direct opvolgen. Sprinten (bij aankomst) is verboden.

Bij obstakels, scherpe bochten of andere min of meer gevaarlijke situaties is men verplicht de groep door middel van aanwijzingen hiervan op de hoogte te stellen.

Het is slechts toegestaan met deugdelijk materiaal aan de ritten deel te nemen. Ieder dient zelf voor reparatiemateriaal te zorgen.

De te rijden ritten met tijdstip van vertrek worden in de jaarlijks op te stellen wielerkalender opgenomen of bij afwijkingen van de kalender aan de leden medegedeeld. Van een tevoren vastgestelde route wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden, of in overleg voorafgaande aan de rit, afgeweken. Aan het tijdstip van vertrek wordt stipt de hand gehouden.

Opmerkingen en suggesties van welke aard dan ook, kunnen in de algemene ledenvergadering aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. Onderwerpen die om een snelle afhandeling vragen kunnen altijd bij het bestuur worden aangekaart.

Bij het niet opvolgen van de in dit reglement opgenomen gedragsregels tijdens de toertochten of door het bestuur en koerskapiteins gegeven aanwijzingen is het bestuur gemachtigd punten in mindering te brengen voor het clubkampioenschap.

In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om het betreffende clublid te royeren.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bijlage

Beleidslijn bijzondere gebeurtenissen (versie 23 februari 2016)

 

Werkingssfeer

Dit beleid is van toepassing op alle leden (voor alle genoemde gebeurtenissen) en ex leden (sec in geval van overlijden) van RTC de Molenrijders te Wouw.

 1. Doel

Het beleid heeft betrekking op de bijzondere gelegenheden die verband houden met:

 • de persoonlijke levenssfeer zoals huwelijk(jubilea), geboorte, ziekte en overlijden (paragraaf 4 evenals bijlage 1);
 • de duur van het lidmaatschap (jubilea) (paragraaf 5).

Vastgesteld is hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en welke faciliteiten worden toegekend aan het bestuur en of commissie om op representatieve wijze deze beleidslijn te kunnen uitvoeren.

 1. Uitgangspunten
 • Van alle gemaakte kosten dienen ter declaratie rekeningen te worden overlegd aan de penningmeester van de RTC de Molenrijders met vermelding van naam van het lid en de aard van de bijzondere gelegenheid.
 • Dit beleid is van toepassing voor zover bestuur ook op de hoogte is van de gebeurtenis zoals vermeld onder paragraaf 4.
 • Waar deze beleidslijn niet in voorziet en/of het noodzakelijk wordt geacht af te wijken van deze beleidslijn beslist bestuur hier in alle gevallen over.
 1. Begripsbepalingen
Jubileum Voor de berekening van de duur van het dienstverband wordt in aanmerking genomen het tijdvak van een al dan niet onafgebroken lidmaatschap van de RTC de Molenrijders
 

 

 1. Bijzondere gelegenheden in de persoonlijke levenssfeer

 

Faciliteiten ( geregeld door Bestuur en/of Wel en Wee commissie)

1.1.1    Bij gelegenheid van het huwelijk van lid         € 15,-
1.1.2     25/40/50 jarig huwelijk van een lid         € 15,-
1.1.3      Bij een geboorte         € 15,-
1.1.4.   Bij ziekte, ongeval van een lid, bloemen

1.1.4   Bij ziekenhuis opname van lid, bloemen

1.1.5    Bij overlijden, na instemming van
familie, een condoleance kaart,
bloemen en/of rouwadvertentie

        € 15,-

€ 15,-

Niet vast
te leggen zie    bijlage 1

 1. Bijzondere gelegenheden

Faciliteiten(geregeld door bestuur)

Budget bij een 25, 40, 50 en 60 jarig jubileum:

Bloemen en oorkonde: € 15,-

Bijlage 1 Protocol overlijden (ex) lid

Voor wie van toepassing:

 • Eigen leden: altijd
 • Ex(bestuurs)leden welke vanwege ziekte geen lid meer zijn

Wat en wanneer:

 1. Condoleance kaart: altijd.
 2. Bloemen: idem criteria zoals vermeld onder 3.
 3. Advertentie krant (uitsluitend indien familie advertentie plaatst):

– (ex) bestuursleden: advertentie en mensenlinq;

– eigen leden:

 • korter dan 5 jaar lid: geen advertentie,
 • tussen 5 en 15 jaar lid: mensenlinq;
 • vanaf 15 jaar lid: advertentie en mensenlinq.
  1. Aanwezigheid bestuur bij uitvaart dienst: altijd (tenzij besloten dienst).
  2. Toespraak uitvaartdienst: in overleg met nabestaanden.

Taken van bestuur: 

 • Uitvoeren van de regiefunctie (regisseur) door voorzitter t.a.v. dit specifieke overlijden: coördineren en bewaken uitvoering taken bestuur door voorzitter.
 • Voorzitter treedt op als contactpersoon naar familie.
 • Informeren leden door secretaris.
 • Zo nodig ondersteuning bieden aan leden waar nodig/mogelijk.
 • Voorzitter stemt af met familie inzake het plaatsen rouwadvertentie namens vereniging in regionale dan wel plaatselijke krant.
 • PR functionaris bestuur stelt rouwadvertentie op t.b.v. publicatie in de (afgesproken) krant.
 • Sturen condoleance kaart door secretaris mede namens leden.
 • Regelen bloemstuk voor de uitvaart namens vereniging door bestuur.
 • Verzorgen berichtgeving van het overlijden en verstrekken van informatie over datum/tijdstip uitvaart en gelegenheid tot condoleren (hele vereniging) door secretaris.
 • Afstemmen wie naar de uitvaart gaat.
 • Afstemmen of en zo ja, wie een toespraak houdt in overleg met familie.